ShugoArts

MARS髙畠依子
2020.10.24 - 11.28

髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子, MARS 8, 2020 (detail)
oil, acrylic, pigment, iron sand on canvas, 162x130.3cm
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子「MARS」展示ビュー
2020, シュウゴアーツ
髙畠依子, MARS 2, 2020 (detail)
oil, acrylic, pigment, iron sand on canvas, 80.3x65.2cm