ShugoArts

ShugoArts ShowYukio FUJIMOTO, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, Naofumi MARUYAMA , Anju MICHELE, Ritsue MISHIMA, Yoriko TAKABATAKE
2021.06.26 - 07.31

"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2021.06, ShugoArts