ShugoArts

ShugoArts ShowLeiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, Naofumi MARUYAMA, Anju MICHELE, Ritsue MISHIMA, Yoriko TAKABATAKE
2020.9.12 - 10.10

"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2020, ShugoArts