ShugoArts

ShugoArts ShowLeiko IKEMURA, Aki KONDO, Naofumi MARUYAMA, Anju MICHELE, Ritsue MISHIMA
2019.7.20 - 9.07

"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view