ShugoArts

ShugoArts Show: From the 1980s to the 2010sMasaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Leiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Takeshi MAKISHIMA, Naofumi MARUYAMA, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, TAGUCHI Kazuna, Yoriko TAKABATAKE, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA
2017.06.03 - 07.08

"ShugoArts Show" Installation view
2017.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2017.06, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2017.06, ShugoArts