ShugoArts

Fly Piglet, Fly!Aki KONDO
2017.07.21 - 08.26

"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts
"Fly Piglet, Fly!" Installation view
2017.07, ShugoArts