ShugoArts

Body of the GazeShigeo TOYA
2019.9.21 - 2019.10.19

Installation movie
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts
Installation view
2019.09, ShugoArts