ShugoArts

STARSYukio FUJIMOTO
2017.12.02 - 2018.02.03

Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view
Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view
Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view
Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view
Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view
Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view
Yukio FUJIMOTO "STARS" Installation view