ShugoArts

ShugoArts ShowLeiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Yoriko TAKABATAKE
2019.11.2 - 11.22

"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view
"ShugoArts Show" installation view