ShugoArts

ShugoArts ShowMasaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Leiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, Lee KIT, Naofumi MARUYAMA, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Yuji ONO, Kazuna TAGUCHI, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA
2018.02.10 - 04.07

Installation view
2018, ShugoArts
Installation view
2018, ShugoArts
Installation view
2018, ShugoArts
Installation view
2018, ShugoArts
Installation view
2018, ShugoArts
Installation view
2018, ShugoArts
Installation view
2018, ShugoArts