ShugoArts

Fly Piglet, Fly!Aki KONDO
2017.07.21 - 08.26

Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts
Installation view
2017.07, ShugoArts