ShugoArts

ShugoArts ShowMasaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Leiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, Lee KIT, Naofumi MARUYAMA, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Yuji ONO, Kazuna TAGUCHI, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA
2018.02.10 - 04.07

"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts
"ShugoArts Show" Installation view
2018.02, ShugoArts